C/ Bòbiles, 37 - 08905 L'Hospitalet Ll.

934 491 777 / 606 864 879

info@sgervasi.com

Política de privadesa

Col·legi Sant Gervasi
C/ Bòbiles, 37
08905 L'Hospitalet de Llobregat

Propietat Intel·lectual

Tota la informació i el contingut gràfic de les pàgines de sgervasi.com són propietat de Col·legi Sant Gervasi, domicili a Barcelona, Crer. Bòbiles, 37, 08905, L'Hospitalet de Llobregat,  Barcelona,  el qual es reserva tots els drets d’explotació.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió total o parcial de la informació continguda en qualsevol que sigui la seva finalitat, sense expressa autorització de Col·legi Sant Gervasi.

Política de privadesa

Col·legi Sant Gervasi informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d’aquest web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, de manera que qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l’ús del web i el lliurament de dades personals a persones menors d’edat.

Col·legi Sant Gervasi tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en materia de protección de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es facilitin a la web, seran enregistrades en un fitxer de Col·legi Sant Gervasi, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

El simple fet d’enviar un usuari les seves dades de caràcter personal a Col·legi Sant Gervasi suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a Col·legi Sant Gervasi, Crer. Bòbiles, 37, 08905, L'Hospitalet de Llobregat,  Barcelona.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Col·legi Sant Gervasi són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Col·legi Sant Gervasi utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a (info @ sgervasi.com).

Dades de caràcter personal

Col·legi Sant Gervasi informa que per permetre que els usuaris puguin accedir a alguns dels serveis del portal, es fa necessari procedir a la recollida de dades de caràcter personal.

La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) estableix l'obligació per al responsable del fitxer d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i la resta de legislació aplicable, Col·legi Sant Gervasi procedeix a la creació d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el qual es recolliran aquelles dades que siguin necessaris per a permetre l'accés a alguns dels serveis del portal i per realitzar promocions comercials de serveis i productes de Col·legi Sant Gervasi.

Col·legi Sant Gervasi garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades, les quals podran ser consultades, modificades o cancel·lades pel seu titular dirigint-se per escrit a l'empresa en la direcció descrita anteriorment.

L'accés i / o ús d'aquest web atribueix la condició d'USUARI, que accepta les condicions d'accés i ús del present lloc web, les quals es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'àrea clients, comprometent-se a realitzar un bon ús de la web i aportar informació veraç i lícita, no permetent conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Responsabilitat

Queda expressament prohibida la inclusió en aquest lloc d'informacions o opinions que:
1. Indiquin o promoguin discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i resta de l'ordenament jurídic.
2. Indueixin o incitin a actuar de forma il·legal.
3. Portin a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
4. Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
5. Indueixin o incitin a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut i l'equilibri psíquic.
6. Infringeixin les normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor ia la intimitat personal o familiar o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa dels productes i / o serveis.
7. Continguin informació falsa, parcial, o no actualitzada.
8. Incorporin elements, continguts, missatges, formats, productes i / o serveis il·lícits, violents, pornogràfics o degradants.

Ús dels serveis

L'ús per part dels usuaris dels serveis inclosos en el lloc, es realitzarà sempre en els termes i condicions previstes a aquest efecte. Els usuaris es comprometen a usar els esmentats serveis no atemptant contra les normes d'ús i convivència a Internet, per exemple, a través de l'enviament de correu no sol·licitat o mitjançant comportaments o actituds que suposin molèsties, dany o perjudici per als usuaris.

Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s'inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD).

La recollida i tractament d'aquestes dades es duen a terme per Col·legi Sant Gervasi, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i / o la confecció d'estadístiques.

Els serveis prestats per Col·legi Sant Gervasi estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament ment a menors d'aquesta edat, Col·legi Sant Gervasi sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament dels mateixos.

Col·legi Sant Gervasi es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix se l'informa que, si ho desitja pot exercir els drets previstos en l'Art. 5 de la LOPD mitjançant indicant el seu nom complet, el servei de Col·legi Sant Gervasi en el qual consta subscrit i el dret de
Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició que sobre les seves dades personals desitja exercitar. Col·legi Sant Gervasi, a més per a certs serveis, li facilita la gestió de les seves dades personals de manera que:

Si voleu "Sol·licitar baixa del portal comercial de Col·legi Sant Gervasi" té disponible a la pantalla d'edició del perfil de l'usuari la possibilitat de fer-ho vostè mateix.

Si vol sol·licitar la baixa de la seva subscripció a butlletins pot fer-ho directament al web del Col·legi Sant Gervasi a través del seu perfil d'usuari.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website