Descripció i horari de Primària


L'educació primària comprèn sis cursos acadèmics que es cursen normalment entre els sis i els dotze anys.

L'educació primària s'organitza en tres cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

Mantenim la coherència amb l'educació infantil i amb l'educació secundària obligatòria, garantint la coordinació entre les etapes, per tal d'assegurar una transició adequada de l'alumnat entre etapes i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu.

El nostre objectiu és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències culturals i socials que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal.

Afrontem les dificultats d'aprenentatge dels nostres alumnes tan bon punt es produeixen, adaptant les experiències i aprenentatges als diferents ritmes de treball. Fem el seguiment de la seva evolució amb les tutories i mantenint una comunicació constant amb les famílies.

Atenent a la importància d'educar en valors, fomentem el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris. Promovem les actituds que garanteixen la convivència com ara saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte, conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones. Volem que les noies i els nois elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal. Els nostres alumnes han de reconèixer en la cultura de l'esforç la base del treball i de l'estudi. La confiança, la iniciativa, la responsabilitat, la curiositat, i l'interès formen part del procés d'aprenentatge en aquesta etapa.


Horari d'Educació Primària

Matí de 8:55 a 13:00 (entrada i sortida carrer Bòbiles)

Tarda de 14:55 a 17:00 (entrada i sortida carrer Bòbiles)