Descripció i horari de Secundària


L'etapa de l'educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que es cursaran normalment entre els dotze i els setze anys.

Mantenim la coherència amb l'educació primària, garantint la coordinació entre les etapes, per tal d'assegurar una transició adequada dels alumnes entre etapes i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu.

Durant l’educació secundària obligatòria posem especial atenció a l’adquisició de les competències bàsiques, a la detecció i tractament de les dificultats d'aprenentatge tan bon punt es produeixin, a la tutoria i orientació educativa de l'alumnat i a la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels nostres alumnes.

El nostre objectiu durant l’ESO és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid i així facilitar la seva transició als estudis postobligatoris i al món laboral. Els vostres fills i filles adquiriran, entre d’altres, habilitats i competències relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. Contribuïm a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia, esperit crític i responsabilitat.

Atenent a la necessitat formar en valors, eduquem en el respecte a la igualtat i en el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris. Promovem els hàbits saludables i el respecte al medi ambient.


Horari d'Educació Secundària

Matí de 8:30 a 13:00 (entrada i sortida carrer Bòbiles)

Tarda de 14:55 a 17:00 (entrada carrer Jardí i sortida carrer Bòbiles)